REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Data wejścia w życie: 21 maja 2018 r

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i Umowa licencyjna użytkownika końcowego („Regulamin”) to umowa zawierana przez użytkownika i Big Huge Games, Inc. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone (łącznie „BHG”). Regulamin reguluje dostęp i korzystanie przez użytkownika ze stron internetowych, gier, aplikacji mobilnych i innych interaktywnych produktów i usług, które BHG obsługuje i które odsyłają użytkownika do niniejszego Regulamin (łącznie „Usługi”).

Przed rozpoczęciem korzystania z Usług należy dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Możemy zmieniać Regulamin lub modyfikować, zawieszać lub zakończyć dowolne funkcje Usług w dowolnym momencie według własnego uznania i zgodnie z obowiązującym prawem. Powiadomimy użytkownika o zmianach w tym Regulaminie (np. przez udostępnienie zaktualizowanego Regulaminu w Usługach). Kontynuując korzystanie z Usług, użytkownik akceptuje takie zmiany Regulaminu, które wejdą w życie w momencie ich opublikowania lub w innym momencie określonym przez obowiązujące prawo.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SEKCJA X ZAWIERA WIĄŻĄCĄ KLAUZULĘ ARBITRAŻOWĄ I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZBIOROWEJ, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA PRAWA UŻYTKOWNIKA DO ROZWIĄZYWANIA Z NAMI EWENTUALNYCH SPORÓW.

UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ELEKTRONICZNĄ AKCEPTACJĘ REGULAMINU ORAZ NA PRZECHOWYWANIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZAPISÓW ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZYM REGULAMINEM.

I.          KORZYSTANIE Z USŁUG

II.        TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

III.       WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I ROSZCZENIA O NARUSZENIE PRAW

IV.       WIRTUALNA WALUTA I WIRTUALNE PRZEDMIOTY

V.        KODEKS POSTĘPOWANIA

VI.       USŁUGI, TREŚCI I SIECI STRON TRZECICH

VII.      WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI      

VIII.    ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI 

IX.       PRAWO WŁAŚCIWE

X.        ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

XI.       POSTANOWIENIA RÓŻNE

XII.      DANE KONTAKTOWE        

 

I.              KORZYSTANIE Z USŁUG

Licencja ograniczona. Zgodnie z niniejszym Regulaminem, Użytkownik może uzyskiwać dostęp i korzystać z Usług w systemach operacyjnych, dla których Usługi zostały zaprojektowane, do użytku osobistego, niekomercyjnego i wyłącznie w celach rozrywkowych. Usługi są licencjonowane (a nie sprzedawane) na rzecz użytkownika na zasadach ograniczonej, odwołalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować (z wyjątkiem pojedynczej kopii zapasowej i tymczasowego kopiowania wymaganego do korzystania z Usług), rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, realizować, powielać, publikować, tworzyć dzieł pochodnych ani adaptować, sprzedawać, wypożyczać, wydzierżawiać, udzielać sublicencji ani w inny sposób przenosić ani udostępniać Usług lub jakiejkolwiek ich części. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, użytkownik zgadza się, że nie ma prawa sprzedawać ani w inny sposób przekazywać jakichkolwiek wirtualnych przedmiotów, wirtualnej waluty, punktów ani jakichkolwiek innych treści lub informacji z Usług, w całości lub w części, na stronach internetowych aukcji (np. eBay lub IGE), na stronach oferujących usługi hakerskie, na stronach na prywatnych serwerach, stronach oferujących farming, ani jakichkolwiek innych stronach lub w ramach usług stron trzecich, ani w zamian za cokolwiek wartościowego (prawdziwe pieniądze lub cokolwiek innego). Użytkownik nie ma żadnych praw do Usług, chyba że zostały mu one wyraźnie przyznane na mocy niniejszego Regulaminu. Licencja użytkownika zostanie automatycznie unieważniona i rozwiązana w przypadku naruszenia jakichkolwiek postanowień Regulaminu.

Dodatkowe warunki. Niektóre z Usług podlegają dodatkowym warunkom, zasadom, regułom lub wytycznym dotyczącym dozwolonego wykorzystania („Dodatkowe warunki”). Dodatkowe warunki udostępnimy za pośrednictwem odpowiednich usług. W takim przypadku przed rozpoczęciem korzystania z danej usługi wymagana jest ich akceptacja przez użytkownika. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest sprzeczne z jakimikolwiek Dodatkowymi warunkami, Dodatkowe warunki zastępują niniejszą umowę w odniesieniu do przedmiotu Dodatkowych warunków.

Kryteria kwalifikacji. Użytkownik oświadcza, że nie jest osobą, której zgodnie z obowiązującym prawem zabrania się korzystania z Usług. Użytkownik oświadcza również, że jest pełnoletni zgodnie z prawem kraju zamieszkania lub, zgodnie z obowiązującym prawem, korzysta z Usług wyłącznie za zgodą i pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego, który zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraził zgodę na jego zapisy. Dzieci (zgodnie z definicją zawartą w obowiązującym prawie) nie mogą zakładać kont i nie mogą przekazywać żadnych danych osobowych BHG ani innym osobom za pośrednictwem Usług.

Otwieranie konta. Niektóre z naszych Usług wymagają założenia konta w naszym serwisie. Jeśli użytkownik nie zaloguje się na swoje konto, może nie mieć dostępu do niektórych części lub funkcji Usług. Tworząc konto, należy podawać wyłącznie dokładne i kompletne informacje, a następnie należy niezwłocznie je aktualizować. Nazwę użytkownika i hasło należy traktować jako poufne i bezpieczne i nie wolno używać ich w odniesieniu do innych stron internetowych lub usług. Przed przekazaniem jakiegokolwiek urządzenia, na którym Usługi zostały zainstalowane, użytkownik odinstaluje i usunie je. W przypadku wykrycia lub podejrzenia w inny sposób nieupoważnionego dostępu lub wykorzystania konta, użytkownik niezwłocznie nas o tym poinformuje.

BEZ WZGLĘDU NA EWENTUALNE PRZECIWNE ZAPISY NINIEJSZEGO REGULAMINU, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE NIE BĘDZIE MIAŁ ŻADNYCH PRAW WŁASNOŚCI ANI INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH DO KONTA, A TAKŻE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE WSZYSTKIE PRAWA DO KONTA SĄ I BĘDĄ NA ZAWSZE WŁASNOŚCIĄ I BĘDĄ PRZYNOSIĆ KORZYŚCI SPÓŁCE BHG. Nie uznajemy ani nie umożliwiamy przekazywania kont między graczami. Użytkownik nie może, ani nie może oferować, kupowania, sprzedawania, prezentowania ani handlowania jakimikolwiek kontami. Wszelkie takie próby są nieważne i mogą skutkować zamknięciem i utratą konta.

Aktualizacje. BHG może według własnego uznania udostępniać Użytkownikowi aktualizacje. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że BHG może zdalnie i automatycznie udostępniać użytkownikowi aktualizacje, w tym (bez ograniczeń) uzyskać dostęp do urządzenia, na którym użytkownik korzysta z Usług. Wszelkie aktualizacje dostarczane lub udostępniane przez BHG stanowią część Usług i podlegają niniejszemu Regulaminowi.

Kontrola eksportu. Korzystając z Usług, Użytkownik będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących wymogów prawa i odpowiednich przepisów. Usług ani jakiejkolwiek ich części nie wolno pobierać, eksportować ani reeksportować w inny sposób (a) do żadnego kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo handlowe; (b) do żadnej z osób znajdujących się w wykazie Wyszczególnionych Obywateli (Specially Designated Nationals, SDN) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub w Wykazie Decyzji Odmownych (Table of Denial Orders, TDO) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, ani też podlegających sankcjom finansowym lub innym sankcjom nałożonym przez UE lub państwa członkowskie UE. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się w, pod kontrolą, ani nie jest obywatelem lub rezydentem takiego kraju, ani nie znajduje się na takiej liście.

Transfer transgraniczny. Akceptując niniejszy Regulamin, użytkownik rozumie i zgadza się, że realizacja zapisów niniejszego Regulaminu i świadczenie Usług może wymagać przekazania informacji zbieranych przez nas z kraju użytkownika do innych krajów, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony, jak Unia Europejska/Europejski Obszar Gospodarczy lub kraj użytkownika.

II.            TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik ponosi i będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komunikaty, obrazy, filmy wideo, dźwięki, treści lub część treści baz danych, bazy danych, treści i wszelkie inne materiały lub informacje przesyłane lub przekazywane za pośrednictwem Usług, w tym bez ograniczeń za teksty, transmisje i nagrania głosowe lub klipy rozgrywkowe („Treści użytkownika”).

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że Treści użytkownika, które zamieszcza i przesyła, nie będą:

·       Naruszać praw autorskich, znaków towarowych, baz danych ani innych praw własności intelektualnej stron trzecich. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub posiada wszelkie niezbędne licencje, prawa, zgody i pozwolenia na publikowanie lub przesyłanie Treści użytkownika w Usługach, oraz że Treści użytkownika nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu ani praw stron trzecich do prywatności lub jawności.

·       Promować jakichkolwiek nieautoryzowanych loterii lub konkursów; i nie będą promować loterii ani hazardu w jakiejkolwiek formie.

·       Uniemożliwiać ani utrudniać innym użytkownikom wyszukiwania informacji związanych z Usługami.

·       Ułatwiać ani promować zachowań, które według wyłącznego uznania BHG zawierają treści niezgodne z prawem, pornografię, piractwo, apteki internetowe, nielegalne narkotyki, spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie lub zachowania społecznie nieodpowiedzialne ze względu na spożycie alkoholu lub narkotyków (np. picie alkoholu i prowadzenie pojazdu).

·       Instruować użytkowników, jak produkować bomby, broń, narkotyki, przedmioty nielegalne, niebezpieczne, lub zachęcać do udziału w zachowaniach lub organizacjach, które są agresywne lub nielegalne w świetle obowiązujących przepisów prawa, w tym bez ograniczeń groźby i działalność terrorystyczna.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że BHG może (ale nie ma obowiązku) moderować, monitorować, przeglądać i rejestrować Treści użytkownika (w tym treść ustnej i pisemnej komunikacji), które użytkownik zamieszcza, przekazuje lub udostępnia on w ramach Usług lub za ich pośrednictwem, oraz może, bez uprzedniego powiadomienia użytkownika i według własnego uznania, usuwać Treści użytkownika z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, w dowolnym czasie. Użytkownik zgadza się, że takie monitorowanie lub rejestracja mogą być dokonywane przy użyciu oprogramowania, które może być zainstalowane podczas pobierania oprogramowania służącego do uzyskania dostępu do Usług lub do korzystania z nich. O ile nie wymaga tego prawo, BHG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak usunięcia lub opóźnienie w usunięciu Treści użytkownika i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie i/lub przechowywanie Treści użytkownika.

Użytkownik niniejszym udziela BHG nieodpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego, w pełni zbywalnego i podlegającego sublicencjonowaniu, niewyłącznego, ogólnoświatowego prawa i licencji na korzystanie z Treści użytkownika w dowolny sposób i do dowolnego celu (w tym między innymi do celów komercyjnych, reklamowych i promocyjnych) w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w tym bez ograniczeń prawa do zwielokrotniania, kopiowania, modyfikowania, wykonywania, wyświetlania, publikowania, rozpowszechniania, nadawania, transmitowania lub innego publicznego komunikowania, lub tworzenia dzieł pochodnych lub adaptacji, używania lub innego wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób, znany lub nieznany, bez żadnego dalszego powiadomienia ani wynagrodzenia dla użytkownika. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik zrzeka się wszelkich morlanych praw do autorstwa, publikacji, reputacji lub przypisania w odniesieniu do korzystania przez BHG i innych graczy z Treści użytkownika w związku z Usługami. Udzielenie licencji firmie BHG oraz powyższe zrzeczenie się wszelkich stosownych praw moralnych pozostaje w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Regulaminu.

III.          WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I ROSZCZENIA O NARUSZENIE PRAW

Usługi (w tym ich aktualizacje) są chronione prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych krajów. BHG oraz powiązane logo i nazwy są naszymi znakami towarowymi i/lub znakami usługowymi. Inne znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy i logo używane w Usługach lub za ich pośrednictwem są znakami towarowymi, znakami usługowymi lub logo odpowiednich właścicieli. Użytkownik nie ma żadnych praw ani licencji w odniesieniu do żadnego z tych znaków towarowych, znaków usługowych lub logo bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. BHG posiada i zachowa wszelkie prawa, tytuły prawne i udziały, w tym między innymi wszelkie prawa własności intelektualnej, do Usług i ich dowolnej części.

Niektóre treści udostępniane za pośrednictwem Usług mogą zawierać znaki wodne i być kontrolowane przez inne technologie zarządzania cyfrowymi prawami autorskimi, co ogranicza sposób, w jaki użytkownik może uzyskać dostęp do Usług i z nich korzystać. Usługi mogą uzyskiwać dostęp i monitorować urządzenie użytkownika (w tym bez ograniczeń dysk twardy i inne urządzenia pamięci masowej, procesor, pamięć RAM, kartę graficzną oraz urządzenia peryferyjne, oprogramowanie i aplikacje) w przypadku programów lub oprogramowania stron trzecich, które są zabronione na mocy niniejszego Regulaminu („Nieautoryzowane oprogramowanie stron trzecich”). W przypadku wykrycia przez nas jakiegokolwiek nieautoryzowanego oprogramowania stron trzecich, BHG może zbierać dodatkowe informacje, zgodnie z Polityką Prywatności BHG, w tym bez ograniczeń nazwę konta użytkownika, dane dotyczące nieautoryzowanego oprogramowania stron trzecich oraz datę i czas, a także może wykorzystać te informacje do egzekwowania przepisów Polityki prywatności BHG.

BHG zachęca graczy i fanów do przesyłania komentarzy i opinii na temat oferowanych Usług. Wszelkie pomysły, sugestie, propozycje, komentarze, opinie lub inne uwagi (w tym bez ograniczeń te, które dostarczają informacji zwrotnych na temat naszych Usług lub sugerują nowe treści, funkcje, produkty lub podobne pomysły) (łącznie „Informacje zwrotne”), bez względu na to, czy takie informacje zwrotne są przekazywane na nośniku publicznym czy prywatnym, nie będą traktowane jako poufne lub zastrzeżone. Oznacza to, że Użytkownik przez przekazanie BHG Informacji zwrotnych, zrzeka się wszelkich praw do nich i zezwala na ich udostępnianie i wykorzystywanie przez nas lub inne osoby w dowolnym celu, w tym bez ograniczeń, wykorzystywanie, udostępnianie i komercyjne wykorzystywanie Informacji zwrotnych w dowolny sposób, jaki uznamy za stosowny, bez konieczności powiadamiania i wypłaty odszkodowania użytkownikowi. BHG nie zwraca ani regularnie nie sprawdza otrzymanych Informacji zwrotnych i nie ma żadnych zobowiązań związanych z tymi Informacjami zwrotnymi.

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli użytkownik w dobrej wierze uzna, że jego utwór chroniony prawem autorskim lub inna własność intelektualna została naruszona i jest dostępna za pośrednictwem naszych Usług, może powiadomić naszego Wyznaczonego Przedstawiciela poprzez skontaktowanie się z nami w sposób określony poniżej, przekazując na piśmie następujące informacje:

  • Dane utworu chronionego prawem autorskim lub prawem własności intelektualnej lub reprezentatywny wykaz utworów lub dóbr, co do których istnieje podejrzenie, że zostały naruszone.

·       Dane rzekomo naruszających prawo materiałów i informacji w stopniu wystarczającym, aby umożliwić nam zlokalizowanie tych materiałów.

·       Nazwisko, adres, numer telefonu do kontaktu w ciągu dnia oraz adres e-mail, jeśli jest dostępny, abyśmy w razie potrzeby mogli się z użytkownikiem skontaktować.

·       Oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

·       Oświadczenie, że użytkownik w dobrej wierze ocenia, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest dozwolone przez właściciela własności intelektualnej, jego przedstawiciela lub przepisy prawa.

·       Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

W przypadku usunięcia treści, strona, która zamieściła treść, może otrzymać zawiadomiona, że została ona usunięta z powodu zarzucanego jej naruszenia. Możemy udostępnić im dane kontaktowe, w tym adres e-mail oraz nazwę organizacji lub klienta, a także zawartość raportu. Jeśli strona, która zamieściła treść, uważa, że nie powinna ona zostać usunięta, będzie zachęcana do skontaktowania się z użytkownikiem, aby spróbować rozwiązać problem bezpośrednio, i może być w stanie złożyć kontrzgłoszenie zgodnie z obowiązującym prawem. Znosimy przywileje użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają prawa własności intelektualnej.

Big Huge Games, Inc.

9515 Deereco Road

Timonium, MD 21093

+1-410-842-6155

copyright@bighugegames.com

 

IV.          WIRTUALNA WALUTA I WIRTUALNE PRZEDMIOTY

Korzystając z Usług, użytkownik może mieć możliwość odwiedzenia sklepów internetowych i sklepów in-game, w których może uzyskać i korzystać z wirtualnej waluty BHG oraz wewnętrznych cyfrowych przedmiotów w grze (w tym wczesnego dostępu do gier będących jeszcze w produkcji, co może być od czasu do czasu oferowane). BHG może również udostępniać Użytkownikowi punkty w związku z korzystaniem z Usług.

TREŚCI WIRTUALNE, W TYM TREŚCI WIRTUALNE WYMIENIANE NA PRZEDPŁACONE INSTRUMENTY PŁATNICZE, SĄ UWAŻANE ZA TOWARY LUB USŁUGI I NIE STANOWIĄ PRZEDPŁACONYCH INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH. Wirtualna waluta i punkty nie mają wartości „realnej”, ale mogą być wymieniane na przedmioty w grze. Przedmioty z takich sklepów nie są kupowane przez użytkowników, ale raczej licencjonowane na mocy niniejszego Regulaminu. BEZ WZGLĘDU NA WYNAGRODZENIE OFEROWANE LUB PŁACONE W ZAMIAN ZA WIRTUALNĄ WALUTĘ, UŻYTKOWNIK NIE MA ŻADNYCH PRAW WŁASNOŚCI DO PRZEDMIOTÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ WIRTUALNEJ WALUTY.

Wszelkie ceny, oferty i opisy sporządzone lub przywołane w naszych Usługach nie stanowią oferty i mogą zostać wycofane lub zmienione w dowolnym momencie przed wyraźną akceptacją zamówienia użytkownika przez BHG. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich opłat i podatków poniesionych przez użytkownika lub inną osobę korzystającą z jego konta lub wynikających z korzystania z Usług na urządzeniu użytkownika po cenie obowiązującej (cenach obowiązujących) w momencie wystąpienia takich opłat. BHG może w dowolnym momencie zmienić ceny Usług zgodnie z obowiązującym prawem. BHG zastrzega sobie prawo do powiadomienia użytkownika o ewentualnych błędach w opisach produktów lub w cenach przed wysyłką produktów. Jeśli tak się stanie i użytkownik zdecyduje się kontynuować realizację zamówienia, potwierdza równocześnie, że produkt lub usługa zostanie dostarczona zgodnie z takim poprawionym opisem lub ze zmienioną ceną.

Różne metody płatności, takie jak karta kredytowa, polecenie zapłaty, PayPal, Karma Koin itp. mogą być oferowane użytkownikowi w celu uzyskania do uzyskiwania wirtualnej waluty za pośrednictwem Usług. W przypadku korzystania z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych i rozliczeniowych, takich jak PayPal, zastosowanie mają dodatkowe warunki i cenniki tego dostawcy. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wszystkich podatków federalnych, stanowych oraz lokalnych związanych z otrzymaniem lub korzystaniem z wirtualnych przedmiotów zakupionych od BHG.

Pewne wartości minimum mogą mieć zastosowanie do zakupów wirtualnej waluty, a pewne wartości maksimum mogą mieć zastosowanie w zależności od wybranej metody transakcji. BHG zastrzega sobie prawo do zmiany maksymalnych i minimalnych kwot mających zastosowanie do wirtualnych zakupów walut w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, zgodnie z obowiązującym prawem.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA BHG NIE BĘDZIE OFEROWAĆ ZWROTÓW ZA WIRTUALNĄ WALUTĘ LUB CYFROWE ELEMENTY WYSTĘPUJĄCE W GRZE W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W TYM MIĘDZY INNYMI PO ZAMKNIĘCIU LUB WYGAŚNIĘCIU KONTA UŻYTKOWNIKA, TEGO REGULAMINU LUB USŁUG, CHYBA ŻE WYRAŹNIE WYMAGA TEGO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. Jeśli konto zostanie trwale zablokowane, wszystkie licencje do zawartości oraz salda wirtualnych walut związane z zawieszonym kontem ulegają utracie. BHG nie ma obowiązku ani nie ponosi odpowiedzialności ani nie zwraca kosztów za żadne wirtualne pieniądze, punkty, przedmioty lub doświadczenie utracone w wyniku naruszenia przez Użytkownika zapisów niniejszego Regulaminu.

Przedmioty te mogą wygasać. Każdy element uzyskany przy użyciu wirtualnej waluty lub punktów zostanie uwzględniony w koncie do daty wygaśnięcia, zakończenia obowiązywania lub wygaśnięcia konta, niniejszego Regulaminu lub Usług, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza. Cena i dostępność przedmiotów może ulec zmianie bez powiadomienia, zgodnie z obowiązującym prawem.

Możemy zawiesić lub zamknąć konto użytkownika, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możemy pobrać opłaty, do której upoważnił nas użytkownik, używając karty kredytowej lub metody SMS/telefon, lub jeśli zostanie ona zwrócona jako niezapłacona lub zwrócona. W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia, użytkownik ma obowiązek niezwłocznego przekazania nam płatności za pomocą innej karty kredytowej lub innego mechanizmu płatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty związane z kartą kredytową lub bankiem, ani za opłaty związane z jakąkolwiek transakcją. Zastrzegamy sobie prawo, bez uprzedniego powiadomienia, do ograniczenia ilości zamówienia na dowolny element lub odmówić dostarczenia użytkownikowi jakiegokolwiek elementu. Przed zaakceptowaniem przez nas informacji o transakcji użytkownik może zostać poproszony o ich weryfikację.

Niezależnie od niniejszego Regulaminu, prawo w kraju użytkownika może mieć zastosowanie do zakupu wirtualnych towarów i usług dostarczanych użytkownikowi przez BHG, a użytkownik może mieć prawa lub środki zaradcze określone w takich przepisach, które mają ponadto zastosowanie – lub w zakresie, w jakim są one niespójne – do praw lub środków zaradczych określonych w niniejszym Regulaminie.

Jeśli chodzi o usługi świadczone w Japonii, jedynie wirtualne treści lub elementy w grze, które są określane jako Przedpłacone Instrumenty Płatnicze (Prepaid Payment Instruments) na stronach internetowych pod tytułem „Reprezentacja zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych w Japonii” lub „Przedpłacone Instrumenty Płatnicze”, będą uważane za „Przedpłacone Instrumenty Płatnicze” zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych w Japonii. Wszystkie inne wirtualne treści lub elementy w grze, które mają być wymienione na takie „Przedpłacone Instrumenty Płatnicze” są uważane za towary lub usługi dostarczone w grze i nie są uważane za „Przedpłacone Instrumenty Płatnicze” w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych. O ile ustawa nie stanowi inaczej, „Przedpłacone Instrumenty Płatnicze” nie podlegają zwrotowi.

V.            KODEKS POSTĘPOWANIA

Użytkownik nie będzie korzystał z Usług w sposób, który według własnego uznania BHG jest niezgodny z prawem lub może uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub uszkodzić Usługi lub zakłócić korzystanie z Usług przez BHG lub jakąkolwiek inną osobę. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, zachowanie zabronione obejmuje następujące działania, zgodnie z obowiązującym prawem:

·       Korzystanie z wszelkich elementów hakujących, cracków, botów lub oprogramowania osób trzecich, które mogą tymczasowo lub na stałe zmodyfikować kod lub doświadczenie użytkownika Usług, zarówno lokalnie na urządzeniu użytkownika, jak i na serwerach, lub przy użyciu dowolnej aplikacji, oprogramowania lub technologii, które nie zostały przez nas wyraźnie autoryzowane, umożliwiającej oszukiwanie, wyrównywanie poziomu lub wykonywanie zadań w grach, których nie można wykonać bez użycia takiej aplikacji, oprogramowania lub technologii.

·       Inżynieria wsteczna, pobieranie kodu źródłowego, modyfikowanie, dekompilacja, dezasemblacja Usług lub ich dowolnej części, lub w inny sposób określanie lub próba określenia dowolnego kodu źródłowego, algorytmów, metod lub technik używanych lub zawartych w Usługach.

·       Podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub w inny sposób podawanie się pod inną osobę lub podawanie fałszywych informacji na temat przynależności, tożsamości lub pochodzenia materiałów przesyłanych przez użytkownika, lub podawanie fałszywych informacji na temat tego, że oświadczenia lub działania użytkownika zostały autoryzowane przez BHG.

·       Korzystanie z jakichkolwiek robotów, radarów, aplikacji do wyszukiwania/pozyskiwania lub innych ręcznych lub automatycznych urządzeń lub procesów do pobierania, indeksowania, eksploracji danych lub w jakikolwiek sposób reprodukowania lub obchodzenia struktury nawigacyjnej lub sposobu prezentacji Usług lub jakiejkolwiek ich zawartości.

·       Usuwanie, zmienianie lub ukrywanie jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub dowolnych innych informacji, legend, symboli lub oznaczeń (w tym znaku wodnego lub innej technologii zarządzania prawami cyfrowymi lub innych informacji) zawartych w Usługach lub w ich obrębie.

·       Podejmowanie wszelkich działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej sieci lub infrastruktury.

·       Przechowywanie, dostarczanie lub rozwijanie usług parowania dla Usług bez uprzedniej pisemnej zgody BHG lub tworzenie, wykorzystywanie lub utrzymywanie jakichkolwiek nieautoryzowanych połączeń z Usługami.

·       Przechwytywanie, emulacja lub przekierowywanie protokołów komunikacyjnych używanych przez BHG lub osoby przez nią wyznaczone w jakikolwiek sposób, w tym między innymi poprzez emulację protokołów, tunelowanie, wykrywanie pakietów, modyfikowanie lub dodawanie komponentów do oprogramowania, wykorzystywanie narzędzi eksploracji danych do przechwytywania, gromadzenie, odczytywanie lub eksploracja informacji generowanych przez Usługi lub w jakikolwiek sposób wykorzystywanie znanej lub opracowanej obecnie techniki, która umożliwiłaby lub w inny sposób udostępniałaby Usługi osobom nieupoważnionym.

·       Używanie lub usiłowanie używania wirusów, złośliwego oprogramowania lub innych kodów komputerowych, plików, programów, oprogramowania, rutynowych czynności lub urządzeń mających na celu zakłócanie, niszczenie lub ograniczanie funkcjonalności lub właściwego działania Usług, systemów lub sieci BHG, w tym poprzez angażowanie się, podżeganie lub ułatwianie ataków polegających na odmowie dostępu do Usług lub podobne zachowania lub próby zbadania, zeskanowania, przetestowania podatności systemu lub sieci na zagrożenie lub naruszenia bezpieczeństwa jakiegokolwiek systemu lub sieci.

·       Używanie makr, automatycznej grabieży lub automatycznej gry lub inne zachowania, które pozwalają użytkownikowi (lub jakiejkolwiek postaci, którą użytkownik kontroluje) automatyczne funkcjonowanie lub wykonywanie jakiekolwiek działań w grze w obecności lub bez obecności użytkownika.

·       Tworzenie więcej niż jednego konta w ciągu 24 godzin lub więcej niż pięciu kont w ciągu 30 dni, lub w inny sposób przekraczanie autoryzowanego dostępu do dowolnej części Usług lub dowolnej bazy danych, komputera lub urządzenia.

·       Dystrybucja nieautoryzowanych materiałów lub reklama albo promocja towarów lub usług bez naszej zgody (w tym między innymi poprzez wysyłanie spamu, materiałów promocyjnych, wiadomości śmieciowych, łańcuszków, MLM i innych form bezprawnego nakłaniania).

·       Angażowanie się w zachowania, które są szkodliwe, nękające, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, nienawistne, grożące, obraźliwe, zapalne, zastraszające, dyskryminujące, agresywne lub zachęcające do przemocy (w tym samookaleczania), prześladujące, wyraźnie seksualne lub w inny sposób niewłaściwe według własnego uznania BHG, w tym bez ograniczeń zachowania takie jak grabież, zabijanie, kradzież, komentarze nacechowane seksualnie lub przekleństwa.

·       Sprzedaż, reklama lub zamieszczanie informacji na temat dotyczących hacków, prywatnych serwerów (w tym dodawanie odnośników do nich) lub farmingu dla Usług.

·       Tworzenie, wykorzystywanie lub przeprowadzanie transakcji w jakimkolwiek elemencie stworzonym lub skopiowanym w grze poprzez wykorzystanie wady projektowej, nieudokumentowanego problemu lub błędu programu.

·       Publikowanie lub dzielenie się w jakikolwiek sposób danymi osobowymi innych użytkowników lub wszelkimi istotnymi, niepublicznymi informacjami o spółkach bez upoważnienia.

·       Podejmowanie wszelkich innych działań, które według wyłącznej oceny BHG narażają nas, naszych użytkowników lub inne strony trzecie na jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub uszczerbek jakiegokolwiek rodzaju.

Naruszenie bezpieczeństwa systemu lub sieci albo próby zakłócenia lub podważenia działania Usług mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Możemy prowadzić dochodzenia i współpracować z organami ścigania w celu ścigania użytkowników naruszających Regulamin.

MOŻEMY COFNĄĆ, ZAWIESIĆ, ZMIENIĆ LUB ZAKOŃCZYĆ DOSTĘP UŻYTKOWNIKA DO USŁUG Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU LUB BEZ POWODU W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ POWIADOMIENIA, CHYBA ŻE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO WYMAGA INACZEJ. Jeśli konto użytkownika zostanie zawieszone podczas udziału w turnieju lub zawodach, BHG nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek potencjalnych nagród lub wyróżnień związanych z turniejem lub zawodami.

VI.          USŁUGI, TREŚCI I SIECI STRON TRZECICH

Usługi mogą być udostępniane użytkownikowi za pośrednictwem usług innych firm, takich jak Apple iTunes lub Google Play i mogą łączyć się z usługami lub treściami innych firm lub je zawierać (w tym między innymi Treści użytkownika zamieszczane na forach). Nie kontrolujemy, nie popieramy, nie sponsorujemy, nie zalecamy ani w żaden inny sposób nie ponosimy odpowiedzialności za takie usługi lub treści stron trzecich. Te osoby trzecie mogą wymagać od użytkownika instalacji dodatkowego oprogramowania, rejestracji w celu uzyskania dodatkowych kont, wyrażenia zgody na dodatkowe warunki lub podjęcia innych działań przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Korzystanie z jakichkolwiek usług lub treści osób trzecich odbywa się na własne ryzyko i podlega warunkom tych stron. BHG w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialny ani nir ponosi odpowiedzialności w związku z poleganiem na usługach lub treściach stron trzecich lub korzystaniem z nich.

Korzystając z naszych Usług, urządzenie użytkownika może łączyć się z sieciami innych firm lub z nich korzystać, a użytkownik może ponosić opłaty w związku z korzystaniem z tych sieci. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty i opłaty związane z dostępem do Usług i korzystaniem z nich, w tym między innymi opłaty dostawcy usług internetowych, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za wiadomości tekstowe, dodatkowe opłaty za dostęp szerokopasmowy oraz koszty wszelkich urządzeń i sprzętu wykorzystywanego w związku z Usługami.

VII.        WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

FIRMA BHG ORAZ JEJ PROGRAMIŚCI I DOSTAWCY USŁUG NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, AKTUALNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, PRZYDATNOŚCI, WYDAJNOŚCI LUB INTEROPERACYJNOŚCI INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I JAKIEJKOLWIEK ZAWARTOŚCI ZAWARTEJ W USŁUGACH W JAKIMKOLWIEK CELU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. FIRMA BHG ORAZ JEJ DEWELOPERZY I USŁUGODAWCY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH USŁUG, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZANIA PRAW. (Niektóre jurysdykcje mogą nie zezwalać na wyłączenie gwarancji dorozumianych, więc niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania do użytkownika).

UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI ZGADZA SIĘ, ŻE w żadnym wypadku BHG, NASI PRZEDSTAWICIELE, MENEDŻEROWIE, PARTNERZY, UDZIAŁOWCY, WSPÓLNICY, WYKONAWCY BĘDĄCY STRONAMI TRZECIMI, PRACOWNICY, LICENCJOBIORCY, LICENCJODAWCY, REKLAMODAWCY ANI PEŁNOMOCNICY nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne bezpośrednie lub pośrednie, szczególne, przypadkowe, wtórne lub karne szkody, utracone zyski lub innego rodzaju szkody wynikające w związku z korzystaniem z USŁUG, wszelkie przerwy w dostępności usług, opóźnienia w działaniu lub transmisji, wirusy komputerowe, utrata danych lub użycie, niewłaściwe użycie, poleganie, przegląd, manipulacja lub inne wykorzystanie w jakikolwiek sposób USŁUG lub danych zebranych za pośrednictwem USŁUG, W OPARCIU O UMOWĘ, CZYN NIEDOZWOLONY, ZANIEDBANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZWZGLĘDNĄ LUB W INNY SPOSÓB, nawet jeśli BYLIŚMY uprzedzeni o możliwości wystąpienia takich szkód lub strat. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE, PRZYPADKOWE LUB INNE FORMY SZKÓD, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST NIEZADOWOLONY Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI USŁUG LUB WARUNKÓW MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE UMÓW, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM DLA UŻYTKOWNIKA JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z USŁUG. MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BHG ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I PODSTAWY POWÓDZTWA, CZY TO UMOWNE, CZY TO DELIKTOWE (W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIA), CZY TEŻ ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZWZGLĘDNA LUB W INNA, WYNOSI 100 USD LUB KWOTĘ ZAPŁACONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA DOSTĘP DO USŁUG, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z TYCH KWOT JEST WYŻSZA.

VIII.     ODSZKODOWANIE

Użytkownik wyraża zgodę na zabezpieczenie, obronę i ochronę BHG, ORAZ NASZYCH PRZEDSTAWICIELI, MENEDŻERÓW, PARTNERÓW, UDZIAŁOWCÓW, WSPÓLNIKÓW, WYKONAWCÓW BĘDĄCYCH STRONAMI TRZECIMI, PRACOWNIKÓW, LICENCJOBIORCÓW, LICENCJODAWCÓW, REKLAMODAWCÓW I PEŁNOMOCNIKÓW, z tytułu jakichkolwiek strat, kosztów, wydatków (w tym uzasadnionych honorariów i wydatków adwokackich), roszczeń, szkód i odpowiedzialności związanych z korzystaniem przez Użytkownika z naszych USŁUG oraz wszelkich domniemanych naruszeń przez niego niniejszego Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wyłącznej obrony w przypadku roszczeń, za które przysługuje nam odszkodowanie na mocy niniejszego punktu. W takim przypadku Klient zapewni nam współpracę, o którą możemy ROZSĄDNIE poprosić.

IX.          PRAWO WŁAŚCIWE

Bez względu na zasady kolizji prawa, użytkownik zgadza się, że stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wykluczone, niezależnie od miejsca zamieszkania. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, użytkownik wyraża zgodę na to, że niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z prawem kraju określonego w poniższej tabeli i został on zawarty zgodnie z tym prawem, na podstawie którego podmiot BHG świadczy odpowiednie Usługi. O ile przepisy sekcji X nie stanowią inaczej, użytkownik wyraża zgodę na poddanie się osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się na określonym forum: the state and federal courts within the County of Baltimore, Maryland, USA.

X.            ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Niniejsza sekcja X nie ma zastosowania do mieszkańców Japonii, Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TĄ SEKCJĄ, PONIEWAŻ MA ONA WPŁYW NA PRAWA UŻYTKOWNIKA. ZGADZAJĄC SIĘ NA WIĄŻĄCY ARBITRAŻ, UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ PRAWA DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W SĄDZIE I PODJĘCIE DECYZJI PRZEZ SĘDZIEGO LUB ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH.

W celu usprawnienia i kontroli kosztów sporów, zarówno BHG, jak i użytkownik zgadzają się, że wszelkie prawne lub słuszne roszczenia, spory, działania lub postępowania wynikające z Usług lub z nimi związane („Spory”) będą rozstrzygane w następujący sposób, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo:

Zawiadomienie o Sporze. W przypadku Sporu, użytkownik lub my musimy wystosować do drugiej strony Zawiadomienie o Sporze, które jest pisemnym oświadczeniem określającym nazwę, adres i dane kontaktowe strony wnoszącej spór, fakty leżące u podstaw Sporu oraz proponowane rozwiązanie. Powiadomienie o sporze należy przesłać pocztą lub e-mailem na adres pocztowy lub e-mail podany w sekcji Kontakt[A1] . Wszelkie zawiadomienia o sporach będziemy wysyłać pocztą na adres użytkownika, jeśli został on nam podany, lub w przeciwnym razie na adres e-mail użytkownika.

Sąd ds. drobnych roszczeń. Spór można rozstrzygnąć w sądzie ds. drobnych roszczeń (lub jego odpowiedniku) na forum określonym w sekcji IX, jeżeli spór spełnia wszystkie wymagania do rozpatrzenia w sądzie ds. drobnych roszczeń.

Wiążący arbitraż. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w sądzie ds. drobnych roszczeń, wszelkie inne starania w celu rozstrzygnięcia sporu będą prowadzone wyłącznie w drodze wiążącego arbitrażu, jak opisano w tej sekcji. Użytkownik rezygnuje z prawa do wszczynania postępowań sądowych (lub uczestniczenia w nich jako strona lub członek grupy) we wszystkich Sporach przed sędzią lub ławą przysięgłych. Zamiast tego wszelkie Spory będą rozstrzygane przez neutralnego arbitra, którego decyzja będzie ostateczna, z wyjątkiem ograniczonego prawa do odwołania się zgodnie z Federalną Ustawą o Arbitrażu lub innym obowiązującym prawem. Orzeczenie arbitra może egzekwować każdy sąd właściwy dla stron.

Wyjątki od arbitrażu. Użytkownik i BHG zgadzają się, że poniższe Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym wiążącego arbitrażu:

·       Wszelkie Spory mające na celu egzekwowanie, ochronę lub dotyczące ważności praw własności intelektualnej Użytkownika lub BHG.

·       Wszelkie roszczenia o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego.

·       W przypadku wszelkich roszczeń, do których użytkownik ma prawo zgłaszać organom federalnym, stanowym lub lokalnym, może on, o ile zezwala na to prawo, zezwolić tym organom na wystąpienie do nas z wnioskiem o pomoc w imieniu użytkownika.

Zrzeczenie się roszczeń zbiorowych. Wszelkie postępowania mające na celu rozstrzygnięcie lub spór na jakimkolwiek forum będą prowadzone wyłącznie indywidualnie. Ani użytkownik, ani my nie będziemy dążyć do tego, aby jakikolwiek Spór był rozpatrywany jako powództwo zbiorowe lub w ramach jakiegokolwiek innego postępowania, w którym którakolwiek ze stron działa lub proponuje działanie w charakterze przedstawiciela. Żaden arbitraż ani postępowanie nie będzie łączone z innym postępowaniem bez uprzedniej pisemnej zgody wszystkich stron wszystkich postępowań arbitrażowych lub innych postępowań, których to dotyczy.

Procedury arbitrażu. Wszelkie postępowania arbitrażowe będą prowadzone przez Biuro arbitrażu i mediacji sądowej (Judicial Arbitration and Mediation Service, JAMS) zgodnie z odpowiednimi Zasadami Arbitrażu Konsumenckiego lub Handlowego obowiązującymi w momencie wniesienia Sporu. Jeśli JAMS jest niedostępne lub nie może prowadzić arbitrażu w Sporze, obie strony wspólnie uzgodnią alternatywnego dostawcę usług arbitrażowych. Użytkownik może poprosić o przesłuchanie telefoniczne lub osobiste, postępując zgodnie z zasadami JAMS. W przypadku sporu o wartości do 10 000 USD, każde przesłuchanie będzie telefoniczne, chyba że arbiter uzna, że istnieją uzasadnione powody do przeprowadzenia przesłuchania osobiście. Arbiter może przyznać użytkownikowi takie samo odszkodowanie, jakie może przysługiwać na drodze sądowej. Arbiter może przyznać środek prawny tylko indywidualnie i tylko w zakresie niezbędnym do zaspokojenia indywidualnych roszczeń.

Jurysdykcja arbitra. Arbiter jest uprawniony do orzekania w ramach swojej jurysdykcji, w tym w sprawie wszelkich zastrzeżeń dotyczących istnienia, zakresu lub ważności umowy o arbitraż lub arbitralności ewentualnych roszczeń lub roszczeń wzajemnych.

Opłaty arbitrażowe. Opłatę wstępną wpłaca strona składająca wniosek o arbitraż. Jeśli my składamy taki wniosek, płacimy my. Jeśli wniosek składa użytkownik, to użytkownik wnosi opłatę wstępną, chyba że uzyska on zwolnienie z opłaty, na podstawie odpowiednich zasad arbitrażu. Wszelkie pozostałe opłaty zostaną rozdzielone zgodnie z regulaminem firmy arbitrażowej i obowiązującym prawem. Każda ze stron ponosi koszty pełnomocników, biegłych i świadków oraz inne koszty, niezależnie od tego, która strona wygrywa, ale strona może odzyskać część lub całość kosztów od drugiej strony, jeżeli arbiter, zgodnie z obowiązującym prawem, tak postanowi.

Miejsce arbitrażu. Użytkownik zgadza się, że arbitraż będzie mieć miejsce w niżej wskazanym miejscu: Uzasadniona lokalizacja w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z ustaleniami obu stron lub, w razie takiej konieczności, zgodnie z ustaleniami arbitra.

Spory muszą zostać wniesione w ciągu jednego roku. W zakresie dozwolonym przez prawo, każdy Spór wynikający z niniejszej umowy musi zostać złożony w ciągu jednego roku w sądzie ds. drobnych roszczeń lub w postępowaniu arbitrażowym. Okres jednego roku rozpoczyna się w momencie, gdy Spór lub Zawiadomienie o Sporze mogą zostać złożone po raz pierwszy. Jeśli Spór nie zostanie zgłoszony w ciągu roku, ulegnie stałemu przedawnieniu.

Tymczasowe zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego. Przed wyznaczeniem arbitra każda ze stron może wystąpić o tymczasowe zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji, nie zrzekając się przy tym prawa do arbitrażu.

Jeśli niniejsza umowa arbitrażowa zostanie uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, strony zgadzają się w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, że wszelkie spory związane z korzystaniem przez użytkownika z Usług lub niniejszego Regulaminu zostaną wszczęte i rozstrzygnięte zgodnie z sekcją IX.

XI.          POSTANOWIENIA RÓŻNE

Całość umowy. Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem a nami, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoległe komunikaty i propozycje (ustne, pisemne lub elektroniczne) pomiędzy użytkownikiem a nami.

Stosunki między Stronami. Użytkownik wyraża zgodę na to, że w wyniku niniejszego Regulaminu lub dostępu do Usług i korzystania z nich nie istnieje między nim a nami żadne wspólne przedsięwzięcie, partnerstwo, umowa o pracę ani relacja agencyjna.

Klauzula salwatoryjna. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, postanowienie to zostanie uchylone. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną wiążące. Uchylone postanowienie zostanie zastąpione wiążącym postanowieniem, które będzie najbliższe intencjom leżącym u podstaw postanowienia niemożliwego do wyegzekwowania.

Przeniesienie praw. Użytkownik nie może, bez uprzedniej zgody BHG, przenieść praw do tej umowy, w całości ani części, dobrowolnie, z mocy prawa ani w inny sposób. BHG może przenosić prawa, licencjonować, delegować lub w inny sposób przenosić swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na jakąkolwiek stronę trzecią, bez ograniczeń. Z zastrzeżeniem zdania poprzedzającego, prawa i obowiązki stron niniejszej umowy są wiążące i przysługują stronom i ich następcom prawnym oraz cesjonariuszom. Wszelkie próby przeniesienia praw inne niż określone w niniejszej sekcji są nieważne.

Tytuły i nagłówki. Tytuły oraz nagłówki sekcji i paragrafów użyte w niniejszym Regulaminie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na znaczenie lub interpretację niniejszego dokumentu.

Zrzeczenie się praw. Nieegzekwowanie przez nas postanowień niniejszego Regulaminu lub brak reakcji na naruszenie przez którąkolwiek ze stron nie oznacza zrzeczenia się prawa do późniejszego egzekwowania jakichkolwiek warunków niniejszego Regulaminu ani do reagowania na ewentualne naruszenia.

XII.        KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Regulaminu należy kontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych:

Big Huge Games, Inc.

9515 Deereco Road

Timonium, MD 21093

support@bighugegames.com